نمایندگی دامنه

نمایندگی دامنه بین المللی

مبلغ دریافتی در پنل دامنه شما شارژ می شود و این نمایندگی شامل هزینه نمی شود
پس از پرداخت اطلاعات پنل مدیریت دامنه برای شما ارسال می شود و مبلغ پرداختی شما در پنل دامنه شارژ می شود