یافتن کالاها و سرویسها


Plesk - Web Admin VPS Edition
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه 10
Developer Pack ندارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit ندارد
Subscription Management ندارد
Account Management ندارد
Reseller Management ندارد
159,500Toman ماهانه
1,914,000Toman سالانه
3,828,000Toman دوساله

Plesk - Web Pro VPS Edition
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه 30
Developer Pack دارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit دارد
Subscription Management دارد
Account Management دارد
Reseller Management ندارد
207,900Toman ماهانه
2,494,800Toman سالانه
4,989,600Toman دوساله

Plesk - Web Host VPS Edition
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه بدون محدودیت
Developer Pack دارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit دارد
Subscription Management دارد
Account Management دارد
Reseller Management دارد
339,900Toman ماهانه
4,078,800Toman سالانه
8,157,600Toman دوساله

Plesk - Web Admin Dedicated Server
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه 10
Developer Pack ندارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit ندارد
Subscription Management ندارد
Account Management ندارد
Reseller Management ندارد
159,500Toman ماهانه
1,914,000Toman سالانه
3,828,000Toman دوساله

Plesk - Web Pro Dedicated Server
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه 30
Developer Pack دارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit دارد
Subscription Management دارد
Account Management دارد
Reseller Management ندارد

207,900Toman ماهانه
2,494,800Toman سالانه
4,989,600Toman دوساله

Plesk - Web Host Dedicated Server
صدور و تحویل آنی دارد
تعداد دامنه بدون محدودیت
Developer Pack دارد
Power Pack امکان سفارش دارد
Wordpress Toolkit دارد
Subscription Management دارد
Account Management دارد
Reseller Management دارد
603,900Toman ماهانه
7,246,800Toman سالانه
14,493,600Toman دوساله