یافتن کالاها و سرویسها


1024MB A VDS OVH
Location Server : France
Data Center : OVH
Cpu : Intel Xeon E3 1225v2
یک هسته سی پی یو
Hard Disk Space : 40 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR3 RAM
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
30,000Toman ماهانه

2048MB B VDS OVH
Location Server : France
Data Center : OVH
Cpu : Intel Xeon E3 1225v2
یک هسته سی پی یو
Hard Disk Space : 80 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR3 RAM
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

40,000Toman ماهانه

4096MB C VDS OVH
Location Server : France
Data Center : OVH
Cpu : Intel Xeon E3 1225v2
دو هسته سی پی یو
Hard Disk Space : 140 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR3 RAM
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
55,000Toman ماهانه

6096MB D VDS OVH
Location Server : France
Data Center : OVH
Cpu : Intel Xeon E3 1225v2
دو هسته سی پی یو
Hard Disk Space : 200 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 6096 MB DDR3 RAM
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
70,000Toman ماهانه

8096MB E VDS OVH
Location Server : France
Data Center : OVH
Cpu : Intel Xeon E3 1225v2
دو هسته سی پی یو
Hard Disk Space : 300 GB SATA
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 8096 MB DDR3 RAM
Network Port : 1 Gbps Guaranteed
Dedicated IP(s) : 1
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
90,000Toman ماهانه